промоции

sitemap

mail

Свържете се с нас!
052 / 75 75 10


Фирма “Лъки Варна” ООД, част от „Лъки Груп” е лицензирана от Агенцията за енергийна ефективност за обследване и сертифициране на сгради със сертификат за акредитация № СА-ОСС-0102/27.02.2007г и вписана в публичния регистър на лицата, извършващи обследване и сертифициране на сгради по чл.16, ал.5 и чл.18, ал.2 от ЗЕЕ с удостоверение №00415/27.05.2015 г. Големият опит натрупан в строителството, създаденият през годините кадрови и финансов потенциал, безупречната репутация, позволиха на „Лъки” за кратко време да се специализира и в областта на енергийната ефективност. Бързият пробив в този труден и важен стопански сектор се дължи и на инвестициите, които ръководството на компанията направи в дейността. Бяха закупени най-новата модерна апаратура и инструменти. Беше осигурено най-доброто специализирано обучение на персонала. В областта на енергийната ефективност "Лъки” предлага на пазара пакет от дейности, които обхващат необходимите действия за привеждане на обектите в съответствие с изискванията за енергийна ефективност. Това включва всичко - от консултациите по време на проектирането, до мониторинг на реализираните проекти.
Инвеститорите повярвали в нас могат да разчитат на висок професионализъм в областа на:
 • Топлотехнически оценки и предпроектни проучвания;
 • Енергийни паспорти – необходими при въвеждане на нови сгради в експоатация;
 • Обследване за енергийна ефективност на съществуващи и нови сгради с определяне на клас на енергопотребление и последващо сертифициране на сградите по изискванията на Наредба № РД-16-1057 от 10.12.2009 г., обнародвана в ДВ – бр. 103/2009 г.;
 • Оценка за съответствие на инвестиционни проекти по чл. 169, ал.1, т. 6 на ЗУТ;
 • Консултации.
 • За сградите частна собственост законодателят е предвидил облекчения

  Сгради получили сертификат Категория А или категория Б се освобождават от данък сгради по чл.24 , ал.18 и ал.19 от Закона за местните данъци и такси които гласят:

  Чл. 24. (1) Освобождават се от данък:
  18. (нова, ДВ, бр. 18 от 2004 г.) сградите, получили сертификат категория А, издаден по реда на Закона за енергийната ефективност и Наредбата за сертифициране на сградите - за срок 10 години, считано от годината, следваща годината на издаване на сертификата; 19. (нова, ДВ, бр. 18 от 2004 г.) сградите, получили сертификат категория Б, издаден по реда на Закона за енергийната ефективност и Наредбата за сертифициране на сградите - за срок 5 години, считано от годината, следваща годината на издаване на сертификата.
  Консултантските услуги на "Лъки Варна" ООД  ще Ви помогнат:
  • Да избегнете скъпоструващите грешки при избора на дограма, остъкляване и изолация на обектите си
  • Да изпълните всички строителни детайли, важни за постигането на добра изолация на сградите по най-професионален начин
  • Да намалите енергийните разходи и да постигнете оптимални резултати по отношение експлоатацията на сградите

  На бъдещите ни клиенти препоръчваме да се свържат с нашия офис за да получат персонализирана, актуална информация, максимално адаптирана към изискванията на  конкретната задача.

 

   Copyright © 2013 Lucky group Ltd.
   Developed by Net Create & BigCloud