Проект за Обновление и реконструкция на храм „Св.Параскева“ в гр.Бяла с обща РЗП-197,40кв.м. Строежът е категоризиран втора категория. Съществуващият храм е деклариран със списъка на НИПК от 16.11.1971г. като архитектурно-строителен паметник на културата и съгласно Закона за културното наследство притежава статут на художествена недвижима културна ценност с категория „местно значение“. Храмът е построен през 1847г. по тогава действащите зкони на Османската империя и представлява еднокорабна, едноабсидна базилика, частично вкопана в земята. Първоначално църквата се състояла само от наос и олтар. По-късно са изградени:притвор, малка канцелария и склад. Проектът е изработен в съответсвие с изискванията на МРРБ за достъпна среда на населението, включително за хора с увреждания
120

Завършени проекти

2200

Продадени имоти

2100

Доволни клиенти

17

Спечелени награди